BUDOWA PROGRAMÓW SZKOLNYCH

Treści te powinny jednak za­wierać wspólny trzon programowy dla danego poziomu nauczania-ucze- nia się. W tej zwłaszcza kwestii rodzą się interdyscyplinarne projekty i dy­skusje, dotyczące selekcji faktów, pojęć, praw, a także hipotez i ich interpretacji, jak również stopnia reprezentacji poszczególnych gałęzi na­uki w programie szkolnym, jego struktury i zakresu oraz warsztatu badaw­czego. Z drugiej zaś strony historia myśli pedagogicznej notuje powsta­jące w efekcie odmienne rozwiązania praktyczne, optujące w kierunku szkół humanistycznych, przyrodniczych, technicznych i in., o ogólnym lub zawodowym celu kształcenia. Dodajmy, że kryterium zgodności meryto­rycznej, wymaga od twórców programu komputerowego respektowania wiedzy naukowej, często też zwane jest właśnie naukowym.Zagadnienia budowy programów szkolnych wchodzą w zakres trady­cyjnych dociekań dydaktyki ogólnej. One to, obok metod, zasad i reguł, stanowią płaszczyznę, z punktu widzenia której formułuje się kryterium dydaktyczne, czy jak woli K. Kruszewski – kryterium skuteczności dydaktycznej.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)