CZYNNIKI DETERMINUJĄCE

Zanim którekolwiek z istniejących dziś mediów masowych stało się in­stytucją społeczną zaspokajającą rozmaite potrzeby poznawcze i emocjonal­ne, najpierw pojawiło się jako wynalazek techniczny – produkt ogólnego rozwoju nauki i badań aplikacyjnych. Fakt ten nie podlega oczywiście dysku­sji, jednak kwestią sporną jest przyczyna sprawcza jego pojawienia się; in­nymi słowy: co spowodowało, że w określonym czasie i miejscu pojawiały się właśnie takie a nie inne technologie komunikacyjne ? Z pytaniem o „przy­czynę sprawczą” wiąże się inne, nie mniej ważne i frapujące pytanie o „siłę napędową” stymulującą rozwój mediów i wyznaczającą kierunek ich rozwo­ju. Przy okazji ogólnej charakterystyki początkowych etapów rozwoju prasy, radia, kina i telewizji wskazano szereg czynników wpływających na dynami­kę i kierunek procesów rozwojowych, jednakże charakterystyka ta nie roz­strzyga, czy te czynniki są równoważne, czy też różnią się pod względem siły i głębokości wpływu. Badacze mediów zajmują w tej kwestii różne stanowi­ska.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)