EDUKACYJNE PROGRAMY KOMPUTEROWE

Edukacyjne programy komputerowe sprawiają niekiedy (w swej masie) wrażenie wyspowego doboru i układu zagadnień. Nie na­leży jednak mylić doboru celowego z losowym. Szukając analogii pomię­dzy teorią H. Scheuerla a kryterium wartościowania programów kompu­terowych, należałoby raczej skierować swą uwagę na opracowanie listy zagadnień, uznanych za spełniające warunki egzemplaryzmu, a następnie podjąć stosowne działania, zmierzające do ich komputerowej implemen­tacji. Z drugiej strony, tak rozumiane kryterium dydaktyczne, pozwoliłoby dokonać selekcji komputerowych programów edukacyjnych w aspekcie ich reprezentatywności dla dziedziny wiedzy, której dotyczą.Akceptacja koncepcji programu usystematyzowanego, skutkuje nato­miast koniecznością oceny programu komputerowego w kategoriach stopnia korelacji z materiałem nauczania, realizowanym w szkole, możliwości jego wpisania w program obligatoryjny lub uzupełniający, zgodności z syste­mem celów kształcenia, szerzej wychowania itp.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)