NOWE MOŻLIWOŚCI

Po trzecie – system komputerowy stwarza zupełnie nowe możliwo­ści w pracy bibliotecznej, zwłaszcza w zakresie elastycznych sposo­bów wyszukiwania informacji o książkach i innych materiałach bibliotecznych na podstawie rozmaitych elementów opisu bibliogra­ficznego.Można jednak postawić pytanie – jak powinna funkcjonować bibliote­ka szkolna, aby efektywnie służyć procesowi kształcenia, rozwijać zainte­resowania i kulturę czytelniczą, stawać się podstawowym warsztatem pracy nauczyciela i ucznia ?Na tak sformułowane pytanie od dawna usiłują znaleźć odpowiedź nauczyciele-bibliotekarze, borykający się z ciasnotą lokalową, brakiem czytelni, permanentnym niedofinansowaniem, nieprzestrzeganiem norm zatrudnienia, lukami w zmieniającym się zestawie lektur, nierytmicznym uzupełnianiem księgozbioru, czy naganną praktyką realizacji obligatoryjnego przysposobienia czytelniczo-informacyjnego w ramach zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)