PRÓBA USYSTEMATYZOWANIA

Próbę usystematyzowania – w duchu tradycji socjologicznej i antropolo­gicznej – podstawowych kategorii stosowanych w opisie i analizie funkcjo­nowania mediów masowych, tzn.: rola, funkcje, zadania, przedstawił inny polski medioznawca, Zbigniew Oniszczuk [1988]. Idąc tropem jego koncep­cji można przyjąć, iż rola mediów to ich ogólny wkład w funkcjonowanie danego społeczeństwa, funkcje mediów to rezultaty stosowanych sposo­bów działania, a zadania mediów to planowane działania wynikające z przyjętego celu lub celów, mające doprowadzić do wystąpienia określone­go skutku lub skutków. W tym układzie kategoria rola mediów ma nadrzęd­ny charakter i najszersze pole znaczeniowe i jest rezultatem pełnionych przez media funkcji, natomiast zadania mediów są kategorią o najwęższym znacze­niu, odnoszącą się do rezultatów, które mają być osiągnięte, zadania inicjują i wyznaczają cel działania.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)