RÓŻNORODNOŚĆ PARTII I PROGRAMÓW

Podmioty te reprezentują różne, często sprzeczne ideologie i interesy, ale mają podobne dążenia: zdobycie władzy państwowej lub samorządo­wej, a przynajmniej wywieranie wpływu na jej sprawowanie. Podstawowym warunkiem realizacji tych dążeń jest uzyskanie dostępu do mediów i wyko­rzystanie ich do propagowania własnego programu czy kandydatów na wy­bieralne stanowiska. Miernikiem efektywności tych działań jest uzyskane poparcie, które może się wyrażać rozmaicie, od manifestowania sympatii politycznych przez pomoc materialną lub rzeczową aż do czynnego włącza­nia się obywateli w ich działalność.Różnorodność partii i programów politycznych pozwala obywatelom na dokonanie racjonalnego wyboru, tzn. wybranie do wybieralnych organów władz państwowych i samorządowych, tych osób, które najpewniej realizo­wać będą pożądaną przez obywateli politykę. Jest to najbardziej zinstytucjo­nalizowana postać aktywności obywatelskiej, będąca w znacznym stopniu ukoronowaniem działalności mediów. Dla ścisłości: Chodzi tu zarówno poziom frekwencji wyborczej, jak i o stopień racjonalności decyzji wybor­ców, gdyż na obydwie te rzeczy media masowe mogą mieć duży wpływ.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)