SPECJALIZACJA WEWNĘTRZNA

Jak łatwo zauważyć, specjalizacja we­wnętrzna jest bardziej rozwiniętą odmianą formuły programowej typu „coś dla każdego”. Jest też łatwiejsza w realizacji i w prostej postaci pojawia się już w stadium popularyzacji – w przypadku nadawców publicznych jest jed­nym z ich podstawowych założeń programowych (w programie wyodrębnia się audycje, bloki czy pasma tematyczne przeznaczone dla określonych kate­gorii odbiorców), a w przypadku nadawców komercyjnych wynika z walki konkurencyjnej (do dzienników i magazynów wprowadza się dodatki tema­tyczne mające przyciągnąć odbiorców o określonych zainteresowaniach).Z kolei biorąc za podstawę kryterium składu odbiorców można wyróż­nić: specjalizację terytorialną – cała oferta lub jej część skierowana jest do ludzi żyjących na określonym terenie i dostosowana do ich szczególnych po­trzeb, oraz specjalizację przedmiotową (tematyczną) – cała oferta lub jej część skoncentrowana jest na sprawach interesujących jakąś kategorię od­biorców żyjących w różnych miejscach i środowiskach społecznych.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)