SPEŁNIENIE WARUNKÓW

Spełnienie wskazanych wyżej warunków umożliwia wykształcenie się podmiotów i mechanizmów tworzących i podtrzymujących ustrój demokra­cji liberalnej. Podmioty demokratycznych stosunków politycznych i spo­łecznych można podzielić na cztery zasadnicze kategorie: władze państwo­we i samorządowe, organizacje polityczne (partie polityczne, związki i or­ganizacje zawodowe, organizacje społeczne, grupy nacisku), obywatele (świadome swoich praw i tożsamości jednostki), media. Te ostatnie wystę­pują w tym układzie, jak była o tym mowa wcześniej, w roli po­średnika między poszczególnymi członami strukturalnymi społeczeństwa i państwa. Pełniąc rolę pośrednika, media mają działać na rzecz wzajemnego zrozumienia i porozumienia między obywatelami a instytucjami systemu, czyli na rzecz rozwiązywania konfliktów i budowania konsensusu społecz­nego. Temu ma służyć przede wszystkim sprawny przepływ informacji mię­dzy różnymi poziomami organizacji społecznej, a także inicjowanie debaty i wymiany poglądów na istotne kwestie społeczne oraz ciągłe śledzenie po­czynań i sposobu działania władz różnych szczebli.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)