UZUPEŁNIJĄC PROGRAMY

Uzupełniając pro­gramy składające się na system zarządzania „Vulcan Plan” i ułatwiając reali­zację zadań administracyjno-biurowych, księgowych, edytorskich i komunikacyjnych w sieci komputerowej.Sumując, wprowadzenie informatycznego systemu zarządzania w szko­łach ułatwia diagnozę funkcjonowania systemu oświatowego (szkoły lub sieci szkół, stanu kadr pedagogicznych i administracyjnych oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, bazy materialnej, środków przeznaczo­nych z budżetu państwa, gminy i innych źródeł, zakresu niezbędnych in­westycji, stanu wzajemnej współpracy placówek oświatowych, związków z gospodarką regionu i współpracy z zagranicą), a także planowanie i wykonywanie szeregu prac administracji szkolnej, nadzorowanie proce­su dydaktyczno-wychowawczego oraz wymianę korespondencji (doku­mentów i doświadczeń) za pośrednictwem sieci teleinformatycznej.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)