Z WYJĄTKIEM PRASY

Z wyjątkiem prasy, która z racji historycznego pierwszeństwa skazana była na własną inwencję, wszystkie późniejsze media poszukując swojej toż­samości najpierw korzystały ze starszych, mających już ugruntowaną pozycję przekaźników, od których przejmowały gatunki, tematy i konwencje dające się najłatwiej przystosować. Dopiero później podejmowano próby ich udo­skonalenia i rozwijania nowych, oryginalnych form przekazu. Tak więc pro­cesem krystalizowania się tożsamości nowego medium rządzi zasada zapo­życzeń i modyfikacji – kino czerpało z teatru i literatury; radio z prasy, es­trady, teatru i literatury; telewizja z prasy, radia i kina; a telematyka z wszyst­kich istniejących mediów. Trzeba jednak podkreślić, iż przedmiotem zapoży­czeń i modyfikacji nie mogą być najbardziej trywialne wytwory innych me­diów. Przeciwnie.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)