ZNACZENIE TYPOLOGII

Trudno przecenić znaczenie typologii Lasswella, wskazuje ona funda­mentalne funkcje komunikowania w ogóle i mediów masowych w szczegól­ności, a ponadto była inspiracją wielu badań, które potwierdziły jej trafność. Badania te doprowadziły jednak do modyfikacji jego typologii. Dokonał tego Charles R.Wright [1959] wzbogacając listę podstawowych funkcji komuni­kowania masowego o czwartą: dostarczanie rozrywki, rozumianą jako re­laksacja i redukowanie napięć, ułatwiające radzenie sobie z poważnymi pro­blemami życiowymi. Trzy zaś pozostałe nazwał on nieco inaczej: pierwszą nazwał informacyjną, drugą – interpretacyjną, trzecią – socjalizacyjną, nie zmieniając w zasadzie ich charakterystyki. Inni badacze analizujący role ko­munikowania masowego w krajach kapitalistycznych, do katalogu podsta­wowych funkcji mediów dopisują jeszcze funkcje ekonomiczną [Sandman, Rubin, Sachsman, 1976] rozumianą dwojako: jako dążenie do zysku wzboga­cającego właścicieli mediów oraz jako kształtowanie popytu na reklamowane przez media produkty i usługi, czyli stymulowanie obrotu rynkowego.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)